Skip to content

„Miarą cywilizacji jest to, jak traktuje mniejszość”

Mahatma Gandhi

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Dyskryminacji doświadcza człowiek, który ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, itp. jest traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji. Osoby doświadczające dyskryminacji/wykluczenia społecznego bardzo często czują się zagrożone, osamotnione i zagubione. Warto wówczas skorzystać z profesjonalnego wsparcia w formie grupy wsparcia lub konsultacji indywidualnych. W ramach przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu prowadzimy grupy wsparcia, zajęcia warsztatowe dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, realizujemy projekty skierowane do osób niesamodzielnych.


© 2022 Fundacja PROMENADA